Konkurs fotograficzny „Ciało”

W ramach naszego festiwalu organizujemy szybki konkurs fotograficzny! Temat konkursu to “Ciało”. Czekamy na wasze zdjęcia.

zodiac

Nagrodami w konkursie jest aparat, bardzo fajne torby fotograficzne i świetne pozycje książkowe. Zatem do pracy lub do przeszukiwania swoich archiwów! Prace należy wysłać do nas mailowo (warunki techniczne i adres poniżej), wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia Opolskiego Festiwalu Fotogorafii w dniu 04.10.2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

Nagrody w konkursie:

nagrody

Sponsorami konkursu są:

logo-ntphelionlogo_fotoaparaciki

www.notopstryk.pl
www.helion.pl
www.fotoaparaciki.pl

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. „Ciało”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. „Ciało”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fotografujących, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Tematem konkursu jest „Ciało”

7. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@dwaosiem.pl

Warunki techniczne nadsyłanych prac:
/ długość krótszego boku min. 1000 pikseli
/ akceptowalny format plików to: jpg
/ pojedynczy mail nie powinien przekraczać 15Mb

8. Zgłaszane do Konkursu prace należy opisać w mailu, podając: tytuł Konkursu, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko autora i numer telefonu.

9. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 pojedynczych prac lub zestawu 5 fotografii, które będą traktowane jako jedna praca.

10.Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższym i warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

11. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 01.10.2013 do godz. 24.00

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 04.10.2013 o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4 

13. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Nagrody:

1. miejsce:
Aparat Kodak EasyShare M873,
Plecak Lowepro Photo Hatchback 22L AW,
Książka: “Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS5/CS5 PL dla fotografów”
Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni Helion

2. miejsce:
Torba fotograficzna ThinkTank Sub Urban Disguise 20
Książka: “Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie VII Autor: Scott Kelby”
Książka: “Almanach fotografii. Wydanie X”
Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni Helion

3. miejsce:
Książka: “Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie VII Autor: Scott Kelby”
Książka: “Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń”
Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni Helion

 

Odbiór nagród

1. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie. Informacje o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora.

2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów. Nagrodę Laureat odbierze osobiście podczas ogłoszenia wyników 04.10.2013r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4.

3. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu 04.10.2013r. Organizator wyznaczy inny dogodny dla laureata termin odbioru nagrody

 

Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i prze biegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej Jury).

2. Jury złożone z profesjonalnych fotografów

Postanowienia końcowe

3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że: / osoba przedstawiająca fotografie jest ich autorem i posiada do nich pełne prawa autorskie, w przypadku naruszenia powyższych wymogów, za zaspokojenie roszczeń osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, / z momentem nadesłania fotografii do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii tylko w celu promocji konkursu i Opolskiego Festiwalu Fotografii na następujących polach eksploatacji w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami):

•rozpowszechnianie – wykorzystanie w publikacjach (w tym do umieszczenia w folderach), wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób że każdy może mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

•wprowadzania do sieci komputerowych, internetu, wielokrotne utrwalanie i wielokrotnianie każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom spółpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób w celu ich udostępniania publiczności oraz oceny przez Komisję Konkursową

/ zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

4. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
/ oświadcza, że zdjęcia zgłaszane do konkursu nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
/ oświadcza, że zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną;

/W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie zobowiązuje do przeniesienia na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Udostępnij: